предварительное голосование
по отбору кандидатов
в органы государственной власти
и местного самоуправления
Подано
заявлений:
5687
Все участники

Дамдын Ольга Кыргысовна

Республика Тыва, Территория № 5

Член партии

биография
Дата и место рождения:
08.08.1949 в с.Эрзин Эрзинского района Тувинской АССР
Сфера деятельности:
Прочие
Место работы:
ТРО Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Тыва, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) г. Кызыла.
Должность:
Заместитель председателя
Образование:
Высшее образование - специалитет, магистратура
Учебные заведения:
Депутатство:

Нет

О себе:
Я, Дамдын Ольга Кыргысовна, родилась 08 августа 1949 года, родилась в селе Эрзин Эрзинского района Республики Тыва.
Пенсионер, с июня 2011 года заместитель ТРО Совета ветеранов Республики Тыва, председатель Совета ветеранов города Кызыла (на общественных началах).
Имею два высших образования:
- 1971 году закончила Кызылский педагогический институт по специальности русский язык и литература с дополнительным тувинским языком.
- 1986 году – Новосибирскую Высшую партийную школу и получила высшее партийно-политическое образование.
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - билет № 48583536.
К иному общественному объединению не принадлежу.
Избиралась Депутатом Палаты Представителей Великого Хурала Республики Тыва четвертого созыва.
Член Совета при Главе Республики Тыва по поддержке гражданских инициатив-2018 г.
Наличие государственных наград: Заслуженный работник Республики Тыва – 1999 г., Почетный работник Минтруда России – 2000 г., Ветеран труда – 1998 г., Знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» - 1983 г., медаль Союза женщин России – 2004 г., памятная юбилейная медаль Республики Тыва в ознаменование 100-летия единения России и Тувы и основания г. Кызыла - 2014 г., медалью «За развитие города Кызыла» - 2015 г., медалью Республики Тыва «За доблестный труд» - 2017 г.
Семейная – муж Дамдын Маадыр-оол Сурунович – ветеран Управления судебных приставов Республики Тыва.
У нас трое детей все взрослые, самостоятельные, каждый имеет по два высших образования, 6 внуков 4 внучки.Хоорай Кызылдын Мугурский № 5 сонгулда округундан Кызыл хоорайнын Толээлекчилер хуралынга депутатка кандидат

Ольга Кыргысовна Дамдын

Хундулуг сонгукчулар! Чангыс чер чурттугларым!

Амыдырал-чуртталгамга чаартылгалар кылырда мээн узел-бодалдарымга, бугу ажыл-херээмге, ходелиишкиннеримге дээди куштерни Торээн Тывам, чонум хайырлап берип чоруур.
Кызыл хоорайнын Толээлекчилер хуралынын депутадынга кандидат болур шиитпирни мен, бир талазында: - ниитилелге, чонумга ажыктыг болур дээш база уенин шапкынчып орар оруунче хоорайывыстын сайзыралынга, оон чонунга идиг бээр хемчеглерни немей киирип, кижилернин чаагай чоруу дээш ажылдаар деп чангыс-ла сорулга-биле медереп билгеш, хулээп алдым.
Социал адырга ниитизи-биле чээрби чыл дургузунда ажылдааным менээ халас барбаан, ам бо хуннерде Тыва Республиканын хоочуннар човулелинин даргазынын оралакчызынга база Кызыл хоорайнын хоочуннар човулелинин даргазы - хой-ниити ажылымны сеткилим ханызындан эш-оорум-биле чорудуп тур мен.
Куш ажыл болгаш социал хогжулде яамызынга тос чыл, Россия Федерациязынын Федералдыг хуралынын куруне Думазынын дортку чыыжынын депутадынын дузалакчызынга база Тыва Республиканын Дээди Хуралынын толээлекчилер Палатазынын депутадынга ажылдааш хоойлу-дурум чогаадыр ажылдын нарын чуулдерин билип, ооренип, хоойлуларны ажылдап кылып Тыва Республиканын Дээди Хуралынга, Тыва чазакка илеткеп эрттирип турдум.
Ам бо хой-ниити ажылымнын аайы - биле алды чыл дургузунда НКО–лар аразынга Куш ажыл болгаш социал хогжулде яамызынын чарлаан социал проектилер конкурстарынга киржип туннелдиг черлерни ээлеп келдим. Республиканын яамылар, хоорайнын болгаш оске-даа албан черлеринде ажыл-ишчи харылзаа тургустунган, оон туннелинде силернин чагыгларынарны кууседип шыдаптар магадылал бар.
Бир эвес, менээ силер идегелинерни бузуреп коргузер болзунарза, мен сонгукчуларнын чогумчалыг амыдыралын организастаарын, чон-биле доктаамал сырый харылзаа - кол ажылым болур, хоорайнын экономика талазы-биле чедиишкинниг бурунгаарлаарын, ниитилелге корум-чурумну быжыглаарын, социал айтырыгларны шиитпирлээр арганы, боттарынын ажыл-херээн тургузуп, ажылдаар, орулганы алыр арганы бээр болгаш бугудеге дузалаар ындыг хоойлу-дурумнерни ажылдап кылгаш, хулээп алыр база боттандырар ажылды чорудар бодалдыг, сорулгалыг мен.
Хой чуве аазаары мээн дурумум, чаным эвес, ынчалза-даа менээ идегеп болур чуулунер болза - силернин бугу-ле чагыгларынарны кууседири. Ол дээрге мээн ажылымнын, хулээлгемнин кол херээ болур ужурлуг.
Мени билип, деткиир боор силер дээрзинге идегедим!


Кызыл хоорайнын Толээлекчилер хуралынын депутадынга кандидат,
шын-на сеткил-биле Ольга Дамдын.
Сайт:
Страницы в соцсетях: